Bilgilendirme Politikası

 

1)Amaç
Şirketimiz bilgilendirme politikası , Sermaye Piyasası Mevzuatı, paylarımızın işlem gördüğü İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemeleri, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer yasal mevzuat çerçevesinde pay sahiplerinin, diğer menfaat sahiplerinin ve tüm paydaşların,  ticari sır kapsamı dışındaki konularda eksiksiz, doğru, zamanında ve kolay erişilebilir bir şekilde  bilgilendirilmelerini sağlamak üzere oluşturulmuştur.

 

2)Yetki ve Sorumluluk
Bilgilendirme politikası Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır.  Bilgilendirme ve iletişim için  yatırımcı ilişkileri birimi görevlendirilmiştir.
Yönetim Kurulu gerekli hallerde bilgilendirme politikasında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

3)Kamuyu AydınlatmaYöntem ve Araçları
Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde kamuyu aydınlatmada yapılan çalışmalar ile kullanılan araç ve yöntemlere aşağıda yer verilmiştir:
a) İMKB'ye iletilen özel durum açıklamaları (Söz konusu açıklamalar Şirket web-sitesinde de yer almaktadır)
b) İMKB'ye iletilen finansal raporlar ve dipnotlar (Söz konusu raporlar İMKB'de duyurulmalarının ardından Şirket web-sitesinde yayınlanmaktadır.)
c) Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları
d) Kurumsal internet sitesi www.eminisas.com
e) Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar
f) T.Ticaret Sicili ve diğer gazeteler vasıtasıyla yapılan duyurular, ilanlar (izahname, sirküler, genel kurul çağrısı vb.)
g)Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları
i) Telefon, faks, elektronik posta vb iletişim araçları


4)Finansal Bilgilerin Kamuya Açıklanması
Şirketimize ait her çeyrek yıllık mali tablolar ve dip notları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanır. Bağımsız denetimden geçen mali tablolar ve dipnotları Yönetim Kurulu’nun onay kararı almasını müteakiben KAP ve şirket web sitesi vasıtasıyla kamuoyu ile paylaşılır.5)Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması
Faaliyet Raporu Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır; Yönetim Kurulunun onayından geçirilir. KAP sistemi ve web sitemiz www.eminisas.com  üzerinden kamuya açıklanır.6)Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurula ilişkin ilan, gündem maddeleri,  genel kurula katılım yöntemleri ve konuya ilişkin diğer her türlü bilgi belge genel kuruldan en az üç hafta yayınlanır ve Şirket web sitesinde de yer almaya baslar. Genel Kurul toplantı tutanakları toplantıyı takiben Şirket web sitesinde yer alır.

Genel Kurul toplantılarında Şirket yetkilileri yıllık faaliyetleri özetleyici sunumlar yapar ve katılımcılardan gelen soruları ayrıntılı olarak yanıtlarlar.

 


7)Özel Durum Açıklamaları  ve Yetkili Kişiler
Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yapılan  özel durum açıklamaları, Sermaye Piyasası Kurulu’nun  Seri:VIII,No:54 Tebliği'nde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanır ve KAP'ta açıklama yapma yetkisine sahip Şirket yetkilileri tarafından yayımlanmak üzere KAP'a iletilir.8)Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler
Şirketin gerek mevcut, gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplandırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi için Mali İşler Müdürlüğü görevlendirilmiştir. Pay sahipleri ile ilişkilerde, Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan “Yatırımcı İlişkileri Birimi" sorumludur. Sözkonusu birimin yönetimi Mali İşler Müdürü Ebru RASSA  tarafından yürütülmektedir.9)İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler
İdari sorumluluğu bulunan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak Şirketimiz ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve Şirketimizin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir. Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetim ekibinde yer alan Mali İşler Müdürü, Tedarik Zinciri Müdürü ve İnsan Kaynakları Müdürü idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere düzenli erişen kişiler kapsamında değerlendirilir.10)Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim
Sermaye Piyasası Katılımcıları tarafından veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından telefon, faks, e-posta, mektup veya çeşitli sekillerde Şirketimize iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından cevaplandırılır.  Talebin içeriğine göre,
ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun VIII Seri ve 54 No’lu Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı dikkate alınır.
Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Şirketimiz çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri  Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yönlendirilir.11)Gelecege Yönelik Açıklamalar
Eminiş, bilgilendirme politikası dahilinde, gerekli görüldügü durumlarda beklenti ve hedeflerini Sirket verilerini dikkate alınarak, gerekçeleriyle birlikte  açıklayabilir. Açıklamada, olası riskler, belirsizlikler ve diger faktörler nedeniyle gerçeklesecek sonuçların beklentilerden önemli ölçüde sapabilecegine açık bir sekilde yer verilir. Beklentilerde açıklanan bilgiler, dayanagı olmayan abartılı varsayımları, öngörüleri içeremez, yanıltıcı olamaz. Gelecege yönelik tahminlerin daha sonra gerçeklesmeyeceğinin anlasılması halinde, bu durum kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir.

Kamuyu bilgilendirme yetkisine haiz olan yöneticiler tarafından, beklentilerin açıklanmasında Yönetim Kurulunca Karara baglanmamıs sirket faaliyetlerini ve stratejilerini içeren konuların bulunmamasına dikkat edilir.12)Açıklama Yapma Yasagı/Sessiz Dönem
Şirket, finansal sonuçların açıklandığı her dönemde, finansal sonuçların açıklanacağı tarihin iki hafta öncesinden itibaren “Sessiz Dönem” uygular. Sessiz Dönem süresince kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler geçmişte kamuya açıklanmış bilgiler hariç, şirketin finansal durumu hakkında görüş bildirmez, analist ve yatırımcıların finansal durumla ilgili sorularını cevaplamazlar.13)Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler
Şirketimiz, Prensip olarak piyasada ve/veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüs bildirmez. Buna karsılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde SPK ve/veya İMKB’den dogrulama talebi geldiginde veya gerekli görüldügü hallerde Kamuya açıklama yapmaya yetkili kisiler tarafından açıklama yapılır.


14)Kurumsal Web Sitesi
Şirketimizin www.eminisas.com   internet sitesinde yer alan  Yatırımcı İlişkileri sayfası  SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda  düzenlenmiş olup, pay sahipleri, yatırımcılar, diğer menfaat sahipleri ve tüm paydaşların aktif iletişim aracı olarak kullanabilmelerini teminen sürekli güncellenmektedir. Yatırımcı İlişkileri sayfasının güncellenmesinden  Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumludur..