Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

 

1.Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

SPK tarafından 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003’de kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanması ve hayata geçirilmesi; özellikle halka açık şirketlerin kredibilitesi ve finansman imkanları açısından önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler Şirket tarafından benimsenmiş olup, uygulanmaktadır.
 
SPK’nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak üzere, faaliyet raporlarında ve varsa internet sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumuyla ilgili beyanlarına yer vermeleri uygun görülmüştür.
 

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2.Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de pay sahipleri ile ilişkiler, Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş sorumlu birim tarafından yürütülmektedir. Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer almaktadır:
 • Şirket’in, bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımının yapılması; potansiyel yatırımcıların ve hissedarların bilgilendirilmesi,
 • Şirket ve sektör hakkında araştırma yapan lisans, yüksek lisans öğrencileri ile üniversitelerdeki öğretim üyelerinin bilgi taleplerinin karşılanması,
 • Şirket Genel Kurul toplantısının yapılması, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanların hazırlanması, tutanakların talep edenlere gönderilmesi,
 • Hissedarlarımızın bilgilendirilmesi,
 • 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun II- 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının Borsa İstanbul ve SPK'ya bildirilmesi,
 • Genel Kurul öncesi toplantı hazırlıklarının yapılması, ilgili dokümantasyonun hazırlanması, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin ön izinlerin alınarak Genel Kurul’un onayına sunulması,
 • Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve Şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması
 
Pay sahipleri ile ilişkiler konusunda sorumlu çalışanlar
Muhasebe Müdürü/Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi
Tel: 0262 754 52 38-143
Faks:0262 754 72 06
E-mail:gozde.onem@eminisambalaj.com
 

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmamaktadır.
 
Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacıyla, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak Şirket merkezinde pay sahiplerinin kullanımına sunulur.
 
Şirket web sayfası yeniden oluşturmakta olup, yeni web sitesinde en kısa zamanda mali tablolarla birlikte aşağıdaki birçok bilgi de yer alacaktır:
 
Ana başlıklar: Şirket Ana Sözleşmesi, Ortaklık yapısı, Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri, Genel Kurul ilanları, gündem, vekaletname örneği,toplantı tutanakları ve hazirun cetveli, hisse verileri (hisse profili ve performansı), diğer ilan ve duyurular, özel durum açıklamaları.
 
Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Bu yönde hissedarlarımızdan herhangi bir talep de gelmemiştir.Şirket faaliyetleri, Genel Kurul’ca tespit edilen BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ve Genel Kurul’da seçilen denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.
 

4. Genel Kurul Bilgileri

2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2019 tarihinde yapılmıştır. Genel Kurul’a çoğunluğun katılımı sağlanmıştır. Şirket’in menfaat sahipleri toplantılara katılmıştır.Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulu'nca yapılmaktadır. Genel Kurul’un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda Borsa İstanbul ve SPK’ya açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.
 
Ayrıca Genel Kurul’dan en az 3 hafta önce Genel Kurul’un toplanacağı yer, gündem, varsa ana sözleşme değişiklik taslakları ve vekaletname örneği Türkiye baskılı iki adet günlük gazetede yayımlanır. Bu ilanda ilgili döneme ait bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların incelemeye açık bulunduğu adres belirtilmektedir.
 
Genel Kurul’da söz alan her hissedar, Şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip Şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendisine yanıt verilmektedir. Genel Kurulumuz, aynı zamanda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri gözetiminde yapılmaktadır.
 
2019 yılında yapılan 2018 yılı Genel Kurul Toplantısında hakim ortaklarının yaptığı öneriler dikkate alınmıştır.
Genel Kurul Toplantı Tutanakları web sitemizde yer almaktadır. Ayrıca Şirket merkezinde bu tutanaklar hissedarlarımızın incelemesine açık olup, talep edenlere verilmektedir.
 
 

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her türlü konuda alınacak kararlarda ortakların her hisse için 1 oyu olacaktır.
 

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:
 
Genel Kanuni Yedek Akçe:
f)Sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar, %5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.
 
Birinci Kâr payı:
g) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket’in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.
 
h) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
 
İkinci Kâr payı:
i) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521’inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
 
Genel Kanuni Yedek Akçe:
j) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5’i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10’u,
 
Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kâr payı dağıtımında katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.
 
Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kararlaştırılır.
 
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına kâr payı avansı dağıtabilir. Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararıyla, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur. Bir faaliyet döneminde verilecek toplam kâr payı avansı, bir önceki yıla ait net dönem kârının yarısını aşamaz. Kâr payı avansı, ilgili ara dönem finansal tablolarında yer alan net dönem kârı hariç kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan düşük olanı aşamaz ve önceki dönemde ödenen kâr payı avansları mahsup edilmeden ilave kâr payı avansı verilmesine ve kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.
 

7. Payların Devri

Şirket sermayesini temsil eden paylar hamiline yazılı olup, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda başkalarına devir edilebilir ve satılabilir.
 

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8.Şirket Bilgilendirme Politikası

a)Amaç

Şirket bilgilendirme politikası , Sermaye Piyasası Mevzuatı, paylarımızın işlem gördüğü Borsa İstanbul düzenlemeleri, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer yasal mevzuat çerçevesinde pay sahiplerinin, diğer menfaat sahiplerinin ve tüm paydaşların, ticari sır kapsamı dışındaki konularda eksiksiz, doğru, zamanında ve kolay erişilebilir bir şekilde bilgilendirilmelerini sağlamak üzere oluşturulmuştur.
 

b)Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme politikası Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme ve iletişim için yatırımcı ilişkileri birimi görevlendirilmiştir.
Yönetim Kurulu gerekli hallerde bilgilendirme politikasında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 

c)Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde kamuyu aydınlatmada yapılan çalışmalar ile kullanılan araç ve yöntemlere aşağıda yer verilmiştir:
 
1) BORSA İSTANBUL'a iletilen özel durum açıklamaları ( Söz konusu açıklamalar Şirket web-sitesinde de yeralmaktadır )
2) BORSA İSTANBUL'a iletilen finansal raporlar ve dipnotlar (Söz konusu raporlar BORSA İSTANBUL'da duyurulmalarının ardından Şirket web-sitesinde yayınlanmaktadır. Web sayfası tasarımı en kısa zamanda tamamlanacaktır.)
3) Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları
4) Kurumsal internet sitesi www.eminisambalaj.com (Web sayfası tasarımı en kısa zamanda tamamlanacaktır)
5) Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar
6) T.Ticaret Sicili ve diğer gazeteler vasıtasıyla yapılan duyurular, ilanlar (izahname, sirküler, genel kurul çağrısı vb.)
7)Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları
8) Telefon, faks, elektronik posta vb iletişim araçları
 

d)Finansal Bilgilerin Kamuya Açıklanması

Şirket’e ait her çeyrek yıllık mali tablolar ve dip notları Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ"i uyarınca, TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanır. Bağımsız denetimden geçen mali tablolar ve dipnotları denetim komitesi incelemesi ve Yönetim Kurulu’nun onay kararı almasını müteakiben KAP ve Şirket web sitesi vasıtasıyla kamuoyu ile paylaşılır.
 

e)Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

Faaliyet Raporu Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır; Yönetim Kurulunun onayından geçirilir. KAP sistemi ve web sitemiz www.eminisambalaj.com üzerinden kamuya açıklanır.
 

f)Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurula ilişkin ilan, gündem maddeleri, genel kurula katılım yöntemleri ve konuya ilişkin diğer her türlü bilgi belge genel kuruldan en az üç hafta yayınlanır ve Şirket web sitesinde de yer almaya baslar. Genel Kurul toplantı tutanakları toplantıyı takiben Şirket web sitesinde yer alır.
Genel Kurul toplantılarında Şirket yetkilileri yıllık faaliyetleri özetleyici sunumlar yapar ve katılımcılardan gelen soruları ayrıntılı olarak yanıtlarlar.
 

g)Özel Durum Açıklamaları ve Yetkili Kişiler

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yapılan özel durum açıklamaları, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun II- 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanır ve KAP'ta açıklama yapma yetkisine sahip Şirket yetkilileri tarafından yayımlanmak üzere KAP'a iletilir.
 

h)Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Şirketin gerek mevcut, gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplandırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi için Satış Pazarlama Müdürlüğü görevlendirilmiştir. Pay sahipleri ile ilişkilerde, Satış ve Pazarlama Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan “Yatırımcı İlişkileri Birimi" sorumludur. Söz konusu birimin yönetimi Satış ve Pazarlama Müdürlüğü Ahmet Ferit Uzunyol tarafından yürütülmektedir.
 

i)İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler

İdari sorumluluğu bulunan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak Şirket ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve Şirket’in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir. Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetim ekibinde yer alan müdürler idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere düzenli erişen kişiler kapsamında değerlendirilir
 

j)Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim

Sermaye Piyasası Katılımcıları tarafından veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından telefon, faks, e-posta, mektup veya çeşitli sekillerde Şirket’e iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından cevaplandırılır. Talebin içeriğine göre, ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 15 inci maddesi ile II- 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı dikkate alınır.
Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Şirket çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yönlendirilir.
 

k)Gelecege Yönelik Açıklamalar

Eminiş, bilgilendirme politikası dahilinde, gerekli görüldügü durumlarda beklenti ve hedeflerini Sirket verilerini dikkate alınarak, gerekçeleriyle birlikte açıklayabilir. Açıklamada, olası riskler, belirsizlikler ve diger faktörler nedeniyle gerçeklesecek sonuçların beklentilerden önemli ölçüde sapabilecegine açık bir sekilde yer verilir. Beklentilerde açıklanan bilgiler, dayanagı olmayan abartılı varsayımları, öngörüleri içeremez, yanıltıcı olamaz. Gelecege yönelik tahminlerin daha sonra gerçeklesmeyeceğinin anlasılması halinde, bu durum kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir.
 
Kamuyu bilgilendirme yetkisine haiz olan yöneticiler tarafından, beklentilerin açıklanmasında Yönetim Kurulunca Karara baglanmamıs şirket faaliyetlerini ve stratejilerini içeren konuların bulunmamasına dikkat edilir.
 

l)Açıklama Yapma Yasagı/Sessiz Dönem

Şirket, finansal sonuçların açıklandığı her dönemde, finansal sonuçların açıklanacağı tarihin iki hafta öncesinden itibaren “Sessiz Dönem” uygular. Sessiz Dönem süresince kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler geçmişte kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirket’in finansal durumu hakkında görüş bildirmez, analist ve yatırımcıların finansal durumla ilgili sorularını cevaplamazlar.
 

m)Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler

Şirket, prensip olarak piyasada ve/veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüs bildirmez. Buna karsılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde SPK ve/veya BORSA İSTANBUL’dan dogrulama talebi geldiginde veya gerekli görüldügü hallerde Kamuya açıklama yapmaya yetkili kisiler tarafından açıklama yapılır.
 

n)Kurumsal Web Sitesi

Şirket’in www.eminisambalaj.com internet sitesinde yer alan Yatırımcı İlişkileri sayfası SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda düzenlenmiş olup, pay sahipleri, yatırımcılar, diğer menfaat sahipleri ve tüm paydaşların aktif iletişim aracı olarak kullanabilmelerini teminen sürekli güncellenmektedir. Yatırımcı İlişkileri sayfasının güncellenmesinden Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumludur.
 
 

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

9.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektikçe toplantılara davet edilerek veya telekomünikasyon araçları kullanılarak bilgilendirilmektedir. Bilgilendirme politikamız içeriğinde yöntemler detaylı olarak yer almaktadır.
 

10. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılı konusunda bir model oluşturulmamıştır.
 

11. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket’te insan kaynakları politikası kapsamında, personel alımına ve terfi mekanizmasına ilişkin kriterler belirlenmiştir.İnsan Kaynakları süreci olarak amacımız;
 •  Doğru işe doğru insan
 •  Eşit işe eşit ücret
 •  Başarıya bağlı liyâkat
 •  Herkes için eşit fırsat
ilkelerine bağlı kalarak, insan gücümüzün yetkinliklerini sürekli geliştirmek ve global rekabet ortamında kalıcı olabilmektir.Bu amaçla belirlenen insan kaynakları sistemlerinin işleyişi prosedürlerle tanımlanır ve tüm çalışanlara duyurulur.
 

12.Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirket’in politikası müşteri odaklı sürekli bir iyileştirme programı olup, müşterilerimizin memnuniyeti, kaliteli ürün, zamanında teslimat ve kabul edilebilir bir fiyat anlayışıdır.
Müşteri memnuniyeti düzenli olarak raporlanıp takip edilmektedir. Tedarikçilerden yapılan satınalmalarda doğru, kaliteli hammadde/diğer mal ve hizmetlerin doğru fiyat ve işletme sermayesi yönetimimize uygun vadelerle satın alınması esastır.
 

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

13. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu, şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gereken her türlü iş ve işlemleri yapmak, taahhüt ve sözleşmeleri imzalamak hususlarında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile işbu ana sözleşme ve Genel Kurul kararı ile konmuş kısıtlamalar dışında en geniş şekilde yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesi hükümleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini, üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, kısmen veya tamamen ortak olmayan müdürlere bırakabilir. Yönetim ve temsil görevlerinin paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.
 
Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla kendi üyeleri ve/veya üye olmayan kişilerden oluşan komiteler veya alt komiteler kurabilir. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Ayrıca TTK’nın 378’inci maddesi uyarınca riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulur.
 
Yönetim Kurulu’nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Şirket’in Yönetim Kurulu'nda 3 icracı, 2 bağımsız yönetim kurulu üyesi görev almaktadır.
Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi’nin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurul Toplantısı’nın onayına sunulur.
 
Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir. Genel kurul yönetim kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, süreye bağlı olmaksızın her zaman değiştirebilir.
 
Yönetim Kurulu’na bir tüzel kişinin temsilcisi olarak seçilen kişilerin, bu tüzel kişilikle ilişkisinin kalmadığının Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirilmesi ile, bu üyenin görevi kendiliğinden sona erer.
 

14. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu üyeliğine, Şirket’in faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olan, mali tablo ve raporları analiz edebilecek, Şirket’in tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, tercihen yüksek öğrenim görmüş, nitelikli kişiler aday gösterilir ve seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişler Şirket web sayfasında yer alacaktır.
 

15.Şirketin Vizyon ve Misyonu ile Stratejik Hedefi

Vizyonumuz uzmanlık alanımızdaki ambalaj pazarında en saygın ve lider ambalaj firması olmaktır.
 
Misyonumuz;
Boya, kimya ve gıda sektörleri için teneke ve plastik ambalaj üretimi ve satışı yapan bir ambalaj firması olmak,
Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda “en kaliteli ambalajı, en kısa sürede ve en ucuza temin etmek.”
Sadece ürün sunmakla kalmayıp, köklü ve değer katan ilişkiler geliştirerek, müşterilerimiz için ambalajda bir stratejik ortak olmaya çalışmak,
Gelişmenin ve değişimin sürekliliği anlayışı ile ürün ve hizmetlerimizi, müşterilerimizin değişen beklentilerine her zaman uyumlu halde tutmak,
Tüm çalışanlarımıza değişimin gerektirdiği yetkinlik ve bilginin kazandırılmasını sağlamak, onları teşvik etmeke ve başarılarını desteklemek.
Karlı büyüme sağlayarak, ortaklarımız ve yatırımcılarımız için çekiciliğimizi sürdürmek.
Şirket’in vizyon ve misyonu doğrultusunda belirlenen stratejik hedefler, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.
 

16. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Şirket’in ana sözleşmesinde açıkça belirlenmiştir. Şirket’in imza sirkülerinde yetkiler detaylı olarak belirtilmiştir.
 

17. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Şirket esas sözleşmesinin açıkça Yönetim Kurulu kararına bağlanmasını emrettiği hususların, ilgili birimlerce Şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirilmesiyle belirlenmektedir.Bunun dışında, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin spesifik bir konuya ilişkin karar alınması hususunu Şirket Üst Yönetimine bildirmesiyle de toplantı gündemi belirlenmektedir. Şirket’te, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla oluşturulmuş, denetimden sorumlu iki üyeden oluşan bir komite vardır.
 

18. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan haklar Genel Kurul’da kararlaştırılmaktadır. 27.03.2019 tarihli 2018 Yılı Genel Kurul’da Yönetim Kurul Başkanına 15.000TL net ücret ,Yönetim Kurul Başkan Vekili (İcracı),Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan) ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 5.000TL net ücret ödenmesine karar verilmiştir.
Şirket, ücret politikası doğrultusunda herhangi bir yönetim kurulu üyesine ya da üst düzey yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.